DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA MATRICULACIÓ 2019-2020

  • La documentació necessària per la matriculació del curs 2019-2020 és la següent:
  • (Recordeu que s'ha de presentar originals i fotocòpia)
  • . DNI, NIE o PASSAPORT, del pare, de la mare, de l’alumne/a (si el te)
  • .  Llibre de familia, o partida de Naixement.

. Tarjeta sanitària.

. Carnet de vacunacions.

. Certificat d’Empadronament.

. Altres certificats oficials (minusvalía, informes psicològics, pedagògics…..)

. Conveni regulador de divorci/separació dels pares (si és el cas)

. Carnet de familia nombrosa o familia monoparental.

. 4 fotos de carnet.